top of page

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา

โรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา

DSC01275.jpg

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก :
ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

รายงานการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19

ผลการประเมินคุณภาพ

bottom of page