top of page

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ก่อตั้งขึ้นโดย นางเพ็ญศรี สุขเจริญผล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 บนเนื้อที่ 5 ไร่ 69 ตารางวา

ตั้งอยู่เลขที่ 563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา ซอยมังกร – นาคดี

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีแรก

มีนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีครูทั้งหมด 13 คน นักการ 1 คน แม่บ้าน 2 คน โภชนาการ 3 คน พนักขับรถ 3 คน มีอาคารเรียน 4 ชั้น 2 หลังเชื่อมติดต่อกัน มีห้องเรียนจำนวน 24 ห้อง ห้องประกอบการเรียน จำนวน 14 ห้อง

 

ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดแต่ละห้องให้เกิดประโยชน์ใช้สอยกับนักเรียนในการเรียน การสอน ซึ่งแบ่งเป็น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องซาวด์แลป, ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องสมุด, ห้องธุรการ, ห้อประชุม, ห้องพยาบาล และห้องพักครู สำหรับห้องน้ำจะมีอยู่ทุกชั้นของอาคาร โดยแบ่งห้องน้ำเป็นห้องน้ำนักเรียนหญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำครู และห้องน้ำผู้ปกครองอย่างเป็นสัดส่วน 

สภาพบริบทของโรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชน มีพื้นที่ 190.81 ตารางกิโลเมตร มีประชากรเป็นจำนวนมาก มีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก หน่วยงานใกล้บริเวณโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เทศบาลตำบลแพรกษา สวนสาธารณะตำบลแพรกษา ป้อมตำรวจตำบลแพรกษา วัดแพรกษา แหล่งเรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์เกษตรไทย อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม อุสาหกรรม และธุรกิจ เนื่องจากสภาพจังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรม มีแหล่งท่องเที่ยว มีธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเพณี/วัฒนธรรม/ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ผลิตภัณฑ์พรมสารพัดประโยชน์ สมุนไพรชงดื่มโพธิ์ทอง และหมอนตุ๊กตา แหล่งท่องเที่ยว คือ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สถานตากอากาศบางปู ฯลฯ

bottom of page