top of page

  CLASSES  

IMG_4184.JPG
หลักสูตรการเรียนการสอน

     โรงเรียนสุขเจริญผลจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้

- ภาษาไทย

- คณิตศาสตร์

- วิทยาศาสตร์

- สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

- สุขศึกษาพลศึกษา

- ศิลปะ

- การงานอาชีพ

- เทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นปฐมวัย/อนุบาล

1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
2. กล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย 
6. ช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
8. อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา ใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2552 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร จากความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

Please reload

ภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก (Mandarin for children)

สำหรับเด็กๆ อายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป ทางโรงเรียนได้เปิดสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก โดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูง เน้นการออกเสียงแบบมาตรฐาน ( Pinyin) ช่วยพัฒนาทักษะและปลูกฝังให้เด็กรักและสนุกกับการเรียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความชำนาญ

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กตั้งแต่อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (English for children)

เน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลาย (Activity BASED) เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการกล้าแสดงออก และทางโรงเรียนยังเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโดยทางโรงเรียนจะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง โดยมีอาจารย์ต่างชาติที่เชียวชาญโดยตรง

 

Please reload

ด้านกิจกรรม
 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งส่งเสริมนักเรียนทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมกีฬา นันทนาการ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

ประเภทของกิจกรรม:

กิจกรรมภายในโรงเรียน, กีฬาสี, เข้าค่ายลูกเสือ, ทัศนศึกษาต่างจังหวัด

ดนตรี
 
โรงเรียนสุขเจริญผล ได้เปิดสอนดนตรีไทยให้กับ นักเรียนทุกระดับชั้น  ตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงประถมศึกษา โดยมีทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล

เครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้อง:

ระนาดเอก, ขิม, ฆ้องวง, ซอ, กีตาร์, อูคูเลเล่, กลอง, เบส, วงโยธวาทิต

คอมพิวเตอร์
 
มีคอมพิวเตอร์เพียงพอแก่การจัดการเรียนการสอน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอน  ตลอดจนมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง:

Microsoft Word, Microsoft Powerpoint 

IMG_4260.JPG
สื่อการเรียนการสอน
 
โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดหาและผลิตสื่อการสอนขึ้น เช่น วีดีทัศน์ ซีดีรอม เพื่อการศึกษา โทรทัศน์เรียนทางไกลวังไกลกังวล

สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง:

Video, CD/DVD, โทรทัศน์ทางไกล

bottom of page