top of page

รับสมัครนักเรียนใหม่

ผ่านระบบออนไลน์

DSC00950.jpg

หลักฐานการรับสมัครชั้นอนุบาล

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาสมุดสุขภาพ หน้าวัคซีน
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา และนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา (กรณีเปลี่ยนแปลงให้แนบหลักฐาน)

บริการที่โรงเรียนจัดให้

  • เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างชาติ
  • ห้องสมุดมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ
  • สระว่ายน้ำระบบ Over Flow System
  • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  • ติดตั้ง TV ทุกห้องเรียน
  • ห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ศูนย์เทคโนโลยีทางภาษา
  • ค่ายคณิตศาสตร์ (จินตคณิต)
DSC01068.jpg

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา และนักเรียน
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา (กรณีเปลี่ยนแปลงให้แนบหลักฐาน)
- ปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน
- ปพ.6 เอกสารรายงานพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคล
- ปพ.19/1 (หนังสือนำส่ง)
- ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน
- ปพ.8 เอกสารระเบียนสะสม
- สำเนาการรับวัคซีน

 

หลักฐานการรับสมัคร
     ชั้นประถมศึกษา

bottom of page