รับสมัครนักเรียนใหม่

ผ่านระบบออนไลน์

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาสมุดสุขภาพ 
- รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา

หลักฐานการรับสมัคร

      ชั้นอนุบาล

- สำเนาสูติบัตรนักเรียน 
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา 
- แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4) 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6) 
- ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) 
- เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8) 
- เอกสารสมุดบันทึกการเรียนรู้ (ปพ.9) 
- แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา

หลักฐานการรับสมัคร

     ชั้นประถมศึกษา

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.