10 / 02 / 2020 

หยุดเรียนชดเชย วันมาฆบูชา

 11-14 / 02 / 2020 

นักเรียน ป.1 สอบ RT

 16 / 02 / 2020 

กิจกรรมบัณฑิตน้อย อ.3 

 

 27 / 02 / 2020

กิจกรรมอำลา อาลัย ป.6

 28 / 02 / 2020 และ 02-06 / 03 / 2020 

นักเรียน อ.1-3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

 03,05,06 / 03 / 2020 

นักเรียน ป.1-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

 04 / 03 / 2020 

นักเรียน ป.3 สอบ NT

(ป.1,2,4,5,6 หยุดเรียน 1 วัน)

 07 / 03 / 2020 

ปิดเรียน ทุกระดับชั้น

เกี่ยวกับโรงเรียน

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน

- บุคลากรและผู้บริหาร

- รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สมัครเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย

ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน