แจ้งเลื่อนวันจำหน่ายหนังสือเรียน 

 เสื้อผ้าชุดเรียน และรับผลการเรียน 

 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 2 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตจังหวัด

สมุทรปราการยังไม่คลี่คลาย

 ทางโรงเรียนสุขเจริญผล จึงขอเลื่อวันรับ 

 สมุดพก ชำระค่าเทอม จำหน่ายหนังสือ 

 และเสื้อผ้า ออกไปอีก

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจาก

ศคบ.มท. และจังหวัดสมุทรปราการ

ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบ

ในลำดับต่อไป และขออภัยเป็นอย่างสูง

ที่ต้องเลื่อนในการดำเนินการดังกล่าว

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน

- บุคลากรและผู้บริหาร

- รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สมัครเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.