top of page

7 พฤษภาคม 2566

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับอนุบาล   (เวลา 09.00-12.00 น.)

  • ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถม   (เวลา 13.00-15.30 น.)

10 พฤษภาคม 2566

  • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุบาล

12 พฤษภาคม 2566

  • เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถม

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

บุคลากรและผู้บริหาร

รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สิ่งอำนวยความสะดวก
สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี
ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

สมัครเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

วันชาติ พก.jpg
ประมวลภาพ
กิจกรรมนักเรียน
ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
DSC01560.jpg
บรรยากาศภายในโรงเรียน
ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน
bottom of page