ประกาศ เปิดการเรียนการสอน 

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ศบค. มีมาตรการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมตามพื้นที่ ให้สถานศึกษาทุกระดับในเขตพื้นที่ควบคุม จัดการเรียนการสอนไดแบบปกติได้​​

 ทางโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา จึงให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564​ 

 เป็นต้นไป 

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยปฏิบัติตามมาตรการแนวทางป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

เกี่ยวกับโรงเรียน

- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน

- ประวัติโรงเรียน

- บุคลากรและผู้บริหาร

- รางวัลและเกียรติยศต่าง ๆ 

สมัครเรียน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครเรียน

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร

และค่าใช้จา่ยของแต่ละระดับชั้น

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมสรา้งทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนสุขเจริญผล แพรกษา ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา ในทุกระดับชั้น

บรรยากาศภายในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน ทั้งห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องเรียนดนตรีสากล และบรรยากาศรอบรั้วโรงเรียน

กิจกรรมของนักเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา
563 หมู่ 6 ถนนแพรกษา

ต.แพรกษา อ.เมืองฯ  จ.สมุทรปราการ 10280

โทร: 02-334-2517-20 ต่อ 12, 13 
โทรสาร: 02-334-2516

  • แฟนเพจ โรงเรียนสุขเจริญผล
  • line
  • YouTube Long Shadow

© 2021 by Sukcharoenphon School Proudly created by Chotiwat W.